Citrusförtunning D'Limonene 25 kg (29,5 l) kanister

Citrusförtunning D'Limonene 25 kg  (29,5 l) kanister

Citrusförtunning D'Limonene 25 kg (29,5 l) kanister

Lösningsmedel tillverkat av Citrusfrukter. Används liksomsom träterpentin för förtunning av färg. Stark citrusdoft.

D-limonene kan även användas vid 3D-printande för upplösning av stödstrukturer.

Pris
7 170,60kr
Tillgänglighet
Tillfälligt slut
Beställningens behandlingstid uppskattas till 10-15 vardagar

Innehåller: d-limonene (R )-p-menta-1,8-dien

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/förpackningen lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.

CAS nr: 5989-27-5

FARA