Shellsol T, aromatfri lösningsmedel

Shellsol T, aromatfri lösningsmedel

Shellsol T, aromatfri lösningsmedel

Isoparaffinkolvetelösningsmedel till förtunning av oljefärger. Shellsol T är luktfri (aromathalt 0,01 g/kg), och kan ersätta mineral- och träterpentiner vid oljemålning. Shellsol T saknar den torkande inverkan på oljor som torkar genom oxidation som träterpentin har.

Från
83,50kr

Modell:

Innehåller: Kolväten, C11-C12, isoalkaner, <2 % aromaterBrandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer i luftvägarna. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organsimer.

Får inte utsättas för öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/förpackningen lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.


VAARA – FARA

Tuotetiedot, KTT

Kompatibla produkter

Kunder som köpte denna produkt köpte också...