Hangö Färg Järnsulfat

Hangö Färg Järnsulfat

Hangö Färg Järnsulfat

Järnsulfat eller järnvitriol för tillverkning av slamfärg. Kan användas för att få grånad träyta utomhus (se instruktion).

Från
93,09kr
Tillgänglighet
Finns i lager

Modell:

Finns i lager

Finns i lager

GRATIS LEVERANSER TILL FINLAND FÖR BESTÄLLNINGAR ÖVER 75 €
Kymin Palokärkis lagerbutik är stängd tillsvidare. Vår nätbutik och telefonkundservice fungerar normalt.
Tilläggsinfo här

Järnsulfat

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätt med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.


VARNING

Kunder som köpte denna produkt köpte också...