Fransk terpentin

Fransk terpentin

Fransk terpentin

Kymin Palokärkis 100 % barrträterpentin för förtunning av färg. Tillverkad av medelhavstallen (pinus pinaster).

Från
61,12kr

Modell:

Innehåller: Terpentin
Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid inandning. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. -Rökning förbjuden. Undvik att inanda gaser/ångor. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Innehållet/förpackningen lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.

CAS nro: 8006-64-2

FARA

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Krita P.W.18, färgpigment

Från
42,15kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Mikrobollar, grå (silikat)

Från
87,46kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn
Dammarhartsi

Dammarharts

Från
100,10kr

Tillgänglighet varierar beroende på förpackningsstorlek

Lägg i kundvagn

Bleckburk med lock

Från
14,75kr

Tillgänglighet varierar beroende på förpackningsstorlek

Lägg i kundvagn

Kvistlack / shellacklösning

Från
79,03kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn
Jänisnahkaliima, kide

Harskinnslim

Från
73,76kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn