Guldbrons, ljus guldton, bronspulver

Kultapronssi, vaalea kullansävy

Kultapronssi, vaalea kullansävy

Rent bronspigment i ljus guldton för tillverkning av guldfärger.

Bronspigmentet blandas i lämpligt bindämne, som t.ex. bronstinktur, linolja, oljelack (t.ex. Rylard eller Le Tonkinois), linoljelack/lasyr (ottosson Färgmakeri) eller akrylmedium. Ytor som målas med guldfärg rekommenderas attgrundmålas i motsvarande gyllenröd kulör.kaltaiseen punertavaan sävyyn.

Från
206,67kr

Modell:

Kymin Palokärkis lagerbutik är stängd under sportlovet 17.-23.2. Vår nätbutik betjänar normalt.


Koppar (Cu) Tenn (Sn)
Halt 60-100 % 0-30 %
EINECS 231-159-6 231-141-8
CAS 7440-50-8 7440-31-5

Brandfarligt fast ämne. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Undvik att inandas damm. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. Vid brand: Släck branden med pulversläckare som lämpar sig för metallbrand. Innehållet/behållaren lämnas till problemavfallsinsamling i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

CAS nro: 7440-50-8

FARA

Kunder som köpte denna produkt köpte också...