Guldbrons bronston

Kultapronssi, pronssin sävy

Kultapronssi, pronssin sävy

Ren bronspigment

Från
319,28kr
Tillgänglighet
Finns i lager

Modell:

Finns i lager


Kupari (Cu) Sinkki (Zn) Steariinihappo
Pitoisuus n. 90 % n. 10% ±1 %
EINECS 231-159-6 231-175-3 200-313-4
CAS 7440-50-8 7440-66-6 57-11-4

Syttyvä kiinteä aine. Haitallista nieltynä. Haitallista hengitettynä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. — Tupakointi kielletty. Vältä pölyn hengittämistä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen metallipalon sammuttamiseen soveltuvaa jauhesammutinta. Hävitä sisältö/pakkaus ongelmajätteenä paikallisten/alueellisten/ kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti.

Brandfarligt fast ämne. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Undvik att inandas damm. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. Vid brand: Släck branden med pulversläckare som lämpar sig för metallbrand. Innehållet/behållaren lämnas till problemavfallsinsamling i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

CAS nro: 7440-50-8

VAARAFARA

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Dammarhartsi

Dammarharts

Från
100,10kr

Tillgänglighet varierar beroende på förpackningsstorlek

Lägg i kundvagn
Kultapronssi, kullan sävy

Guldbrons, guldton, bronspulver

Från
261,33kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Bivaxpasta

Från
110,64kr

Tillgänglighet varierar beroende på förpackningsstorlek

Lägg i kundvagn

Shellack, vaxfri färglös

Från
104,32kr

Tillgänglighet varierar beroende på förpackningsstorlek

Lägg i kundvagn
Akryylimedium, kiiltävä

Akryylmedium, blank - Låda

Från
1 879,85kr

Tillgänglighet varierar beroende på förpackningsstorlek

Lägg i kundvagn