Ottosson Färgmakeri Balsamterpentin

Ottosson Färgmakeri Balsamterpentin

Ottosson Färgmakeri Balsamterpentin

Ottosson Färgmakeris 100 % vegetabilisk terpentin. Till spädning av linoljefärg, linolja, trätjära, rengöring av penslar mm.

Innehåller destillerad kåda från argentisk pinjeträd.

Från
160,28kr
Tillgänglighet
Finns i lager

Modell:

Finns i lager

Finns i lager

Innehåller: Terpentin
Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid inandning. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. -Rökning förbjuden. Undvik att inanda gaser/ångor. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Innehållet/förpackningen lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.

CAS nro: 8006-64-2

VAARA – FARA

käyttöturvallisuustiedote

Kunder som köpte denna produkt köpte också...