Ottosson Färgmakeri Torkmedel Co-Zr

Ottosson Färgmakeri Torkmedel Co-Zr

Ottosson Färgmakeri Torkmedel Co-Zr

Kobolt-zirkoniumtorkmedel som kan tillsätts linoljefärg för att påskynda oxidationen (torkningen).
Vid målning inomhus rekommenderas tillsats av 1 % (10 ml) per liter färg.

Från
10,50 €
Tillgänglighet
Finns i lager

Modell:

Finns i lager

Finns i lager

Finns i lager

DURHAM VX73

Cosirk torkmedel

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Undvik utsläpp till miljön.  Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt nationella bestämmelser.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Innehåller
COBALT BIS(2-ETHYLHEXANOATE), AROMATFRI NAFTA, ZIRKONIUMKARBOXYLAT


FARA

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Ottosson Färgmakeri linoljefärg - Specialkulörer

Från 35,00

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Plåtburk med lock

Från 1,40

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Linoljekitt 300 ml, patron

Från 7,80

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Dolomitmjöl P.W.18:1

Från 4,00

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Fönsterpensel

Från 13,50

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn
Dammarhartsi

Dammarharts

Från 10,50

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn