Ottosson Färgmakeri Torkmedel Co-Zr

Ottosson Färgmakeri Torkmedel Co-Zr

Ottosson Färgmakeri Torkmedel Co-Zr

Kobolt-zirkoniumtorkmedel som kan tillsätts linoljefärg för att påskynda oxidationen (torkningen).
Vid målning inomhus rekommenderas tillsats av 1 % (10 ml) per liter färg.

Från
114,73kr
Tillgänglighet
Finns i lager

Modell:

Finns i lager

Finns i lager

Finns i lager

GRATIS LEVERANSER TILL FINLAND FÖR BESTÄLLNINGAR ÖVER 75 €
Kymin Palokärkis lagerbutik är stängd tillsvidare. Vår nätbutik och telefonkundservice fungerar normalt.
Tilläggsinfo här

DURHAM VX73

Cosirk torkmedel

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Undvik utsläpp till miljön.  Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt nationella bestämmelser.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Innehåller
COBALT BIS(2-ETHYLHEXANOATE), AROMATFRI NAFTA, ZIRKONIUMKARBOXYLAT


FARA

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Ottosson Färgmakeri linoljefärg - Specialkulörer

Från
382,43kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Bleckburk med lock

Från
15,30kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Fönsterpensel

Från
147,51kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Krita P.W.18, färgpigment

Från
43,71kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Moddlare

Från
78,67kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Linoljekitt 300 ml, patron

Från
85,23kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn