Ottosson Färgmakeri Torkmedel Co-Zr

Ottosson Färgmakeri Torkmedel Co-Zr

Ottosson Färgmakeri Torkmedel Co-Zr

Kobolt-zirkoniumtorkmedel som kan tillsätts linoljefärg för att påskynda oxidationen (torkningen).
Vid målning inomhus rekommenderas tillsats av 1 % (10 ml) per liter färg.

Från
110,97kr
Tillgänglighet
Finns i lager

Modell:

Finns i lager

Finns i lager

Finns i lager

DURHAM VX73

Cosirk torkmedel

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Undvik utsläpp till miljön.  Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt nationella bestämmelser.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Innehåller
COBALT BIS(2-ETHYLHEXANOATE), AROMATFRI NAFTA, ZIRKONIUMKARBOXYLAT


FARA

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Ottosson Färgmakeri linoljefärg - Specialkulörer

Från
369,92kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Bleckburk med lock

Från
14,80kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Fönsterpensel

Från
142,68kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Krita P.W.18, färgpigment

Från
42,28kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Moddlare

Från
76,10kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Linoljekitt 300 ml, patron

Från
82,44kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn