Dataskyddsbeskrivning

För att vi ska kunna betjäna dig så bra som möjligt förutsätts det att vi samlar in och behandlar information om dig.

Vi värdesätter din integritet och åtar oss att skydda den i enlighet med denna integritetspolicy, den gällande lagstiftningen och allmän god affärssed.

I enlighet med kraven i EU:s dataskyddsförordning innehåller denna integritetspolicy information om vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem och vilka rättigheter och möjligheter du har att påverka gällande dina uppgifter.

Innehåll

 1. Allmänt
 2. Syftet med behandlingen
 3. Datainnehållet i personuppgifterna
 4. Grunderna för behandlingen av informationen
 5. Handläggare och utlämnanden
 6. Dataöverföringar till länder utanför EU/EES-området
 7. Datalagringsperioder
 8. Blockering av uppgifter
 9. Obligatoriskt utlämnande av uppgifter
 10. Användning av cookies
 11. Den registrerades rättigheter
 12. Utövande av rättigheter
 13. Uppdatering av integritetspolicyn
 14. Kontaktuppgifter för dataskyddsärenden

1. Allmänt

Kymin Palokärki (FO-nr 2123109-4) behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig lag, av den anledningen ber vi dig läsa denna integritetspolicy noggrant.

Genom att använda våra tjänster eller webbplatser, eller genom att kontakta oss, godkänner du behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte godkänner dessa villkor är det osannolikt att vi kan betjäna dig på bästa möjliga sätt.

För vilket syfte insamlas och behandlas mina personuppgifter?

Vi samlar in, lagrar och behandlar endast personuppgifter om dig för följande fördefinierade syften:

 • Hantering av kundrelationen och kundkommunikation
 • Kundservice och besvarande av kontaktbegäran
 • Implementering och utveckling av våra tjänster
 • Uppföljning och analysering av användningen av våra tjänster och produkter
 • Kundsegmentering för att tillhandahålla individuellt anpassat innehåll i produkter och tjänster
 • Säkerställa säkerheten för våra tjänster och produkter samt utreda missbruk
 • Kund-, opinions- och marknadsundersökningar
 • Utveckling av vår affärsverksamhet
 • Marknadsföring och riktad reklam
 • Direktmarknadsföring


Vi utför inte profilering baserad på de registrerades personuppgifter eller till den relaterade behandlingen som leder till automatiskt beslutsfattande.

3. Vilka personuppgifter samlas in om mig och från vilka källor?

Vi samlar i huvudsak in personuppgifter om dig som du själv lämnar när du kontaktar oss samt när du använder vår webbutik. Vi samlar även in uppgifter manuellt, till exempel via telefon i samband med kundservice eller försäljning.

När du exempelvis handlar i vår webbutik måste vi veta vem du är och vart du vill att ditt köp ska levereras, samt dina kontaktuppgifter såsom ditt telefonnummer och din e-postadress. Denna information gör det möjligt för oss att ta emot betalning, behandla din beställning och leverera den till rätt adress samt kontakta dig vid behov.

Förutom den information du själv tillhandahåller samlar vi även in information via vår webbplats med hjälp av cookies för att analysera användningen och utveckla den, samt för marknadsföring och riktad reklam.

Dessutom samlar vi in information från offentliga källor, såsom handelsregistret och företagsregistret samt från andra parter som tillhandahåller information om företagsbeslutsfattare. Informationen vi samlar in från dessa källor inkluderar företagsinformation samt företagsbeslutsfattares kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer.

4. På vilka grunder behandlas personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter av ett flertal skäl utifrån vad som krävs enligt lag. Den rättsliga grunden för b är beroende vår relation med dig. Tabellen nedan visar de rättsliga grunderna för behandlingen av personuppgifterna och exempel på behandlingen av dem.

Rättslig grund
Exempel på behandling
Avtalsförhållande 
eller åtgärder för 
ingående av 
avtalVi behandlar informationen om våra kunder för alla användningsområden som nämns i punkt 2 och som grundar sig på ett avtalsförhållande.
Lagstadgad skyldighet
Vi lagrar och behandlar kundinformation, exempelvis för vår bokföring i enlighet med bokföringslagen.
Den personuppgifts-ansvarigas eller tredje parts legitima intressenOm vi inte har ett avtalsförhållande med dig kommer vi att behandla din information med anledning av det legitima intresset. Sådana behandlingsfunktioner är exempelvis kundtjänst och att besvara kontaktbegäran, webbanalys och utveckling och säkerställande av säkerheten för våra tjänster och potentiell utredning av missbruk. Behandlingen av företagsrepresentanternas personuppgifter för marknadsföringsändamål baseras även den på ett legitimt intresse.
SamtyckeNär du registrerar dig som kund i vår webbutik behandlar vi din information för de användningar som nämns i avsnitt 2, med ditt samtycke.

5. Vem behandlar mina uppgifter och utlämnas de till tredje parter?

Din information behandlas av personer som tillhör vårt företags personal när de utför sina uppgifter. Vi använder dock även informationssystem från tredje parter för att lagra och behandla informationen. I detta fall säkerställer vi bland annat genom avtal att din information behandlas konfidentiellt och lagligt.

För att möjliggöra tillhandahållandet av tjänsten utlämnar vi information till våra samarbetspartners inom IT-, betalningsförmedlings-, logistik- och redovisningsbranschen. En typisk situation är när du gör en beställning i vår webbutik. I köptransaktionen är tredje parterna leverantörerna av e-handelsprogramvarutjänster, betalningsförmedlingstjänster eller leverantörer av system för ekonomisk hantering och logistiktjänster. Personuppgifter som lämnas i samband med en e-handelsbeställning lagras i tredjepartssystem via vår e-handelsprogramvara.

Vi kan även utlämna information som annars krävs för uppfyllande av våra avtalsenliga skyldigheter eller som krävs enligt lag eller behörig myndighet. Vi kan även lämna ut dina uppgifter om vi är delaktiga i ett företags- eller affärsförvärv.

6. Kommer mina uppgifter att utlämnas utanför EU?

Vi föredrar tjänsteleverantörer vars servrar är belägna inom EU. Våra tjänsteleverantörer kan dock även använda ansedda och tillförlitliga externa tjänsteleverantörer vars servrar finns utanför EU, i vilket fall uppgifter även kommer att överföras utanför EU/EES på begränsad basis. I det här fallet kommer våra tjänsteleverantörer att bland annat se till att sekretessen för dina uppgifter bibehålls och att uppgifterna även i övrigt behandlas i enlighet med lagen.

7. Hur länge kommer mina personuppgifter att sparas?

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för deras ändamål eller som krävs enligt avtal eller lag.

Vi strävar efter att regelbundet uppdatera uppgifterna samt radera onödiga uppgifter. Vi kommer i princip att radera information som inte har använts på mer än två år, förutsatt att det inte finns någon annan anledning att behålla informationen, till exempel för att säkerställa säkerheten för våra tjänster eller en rättslig grund.

Observera att till exempel bokföringslagen kräver att bokföringsmaterialet förvaras i minst sex (6) år från räkenskapsårets slut.

8. Hur lagras och skyddas mina uppgifter?

Dina uppgifter lagras på våra tjänsteleverantörers servrar som är skyddade i enlighet med allmän praxis inom branschen. Vi ser till att behandlingen uppfyller kraven i tillämplig lag och med skyddsåtgärder som är utformade för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, destruering, ändring, obehörigt utlämnande eller obehörig tillgång till personuppgifterna.

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar hålls konfidentiella och åtkomsten till dessa strikt är begränsad till de personer som behöver informationen i sitt arbete. Vi förbinder oss också att inte utlämna eller avslöja personlig information till icke-anställda eller andra personer (inklusive underleverantörer) som behöver känna till sådan information för ett överenskommet ändamål och som krävs enligt lag eller andra avtal eller är lagligt skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Åtkomsten till dina personuppgifter skyddas av användarspecifika ID:n, lösenord och åtkomsträttigheter.

9. Är det obligatoriskt att tillhandahålla information och vad är följden om jag inte gör det?

Om du inte tillhandahåller eller tillåter behandling av personuppgifter i enlighet med principerna i denna integritetspolicy är det osannolikt att vi kan betjäna dig och uppfylla syftet med vår verksamhet. Om du inte vill att vi ska behandla din information i enlighet med denna integritetspolicy ber vi att du inte ger oss någon information.
Du kan dessutom alltid handla i vår lagerbutik, där kundbetjäningen och köptransaktionen kan genomföras utan tillhandahållande av personuppgifter.

10. Används cookies på webbplatsen och vad är de?

Vi använder cookies på våra webbplatser för att ge bästa den möjliga användarupplevelsen för användarna av våra webbplatser och tjänster.
Cookies är korta textfiler som en webbserver lagrar på användarens terminal. Cookies ger oss information om hur vår nätbutik används. Vi använder informationen för att utveckla våra tjänster och vår nätbutik, analysera användningen samt för marknadsföring och riktad reklam och optimering.
Du kan tillåta eller neka användningen av cookies i din webbläsares inställningar. De flesta webbläsarna tillåter cookies automatiskt. Observera att blockering av cookies i vissa situationer kan begränsa funktionaliteten i vår nätbutik.

11. Vilka rättigheter och möjligheter till påverkan har jag?

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHET
VAD BETYDER DET?
Återtagande av samtycke
Förutsatt att vi behandlar din information med ditt samtycke, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att meddela oss om saken. Du kan även neka att ge dina uppgifter till användning gör direktmarknadsföring när som helst genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration" i e-postmeddelandet för marknadsföringsändamål som vi skickade dig.
Åtkomst till uppgifternaDu har rätt att få bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som berör dig samt att få veta vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har även rätt att få kompletterande information om grunderna för behandlingen av dina personuppgifter.
Rätt att få felen korrigeradeDu har rätt att begära att felaktig eller föråldrad information om dig eller att annars ofullständig information korrigeras.
Rätt till radering av uppgifterDu har rätt att begära radering av din information, till exempel om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål för vilket de samlades in eller om du återtar ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter.
Rätt att förbjuda direktmarknadsföringDu kan förbjuda behandlingen av dina personuppgifter för irektmarknadsföringsändamål när som helst genom att klicka på "Avsluta prenumeration" i slutet av våra e-postmeddelanden eller genom att meddela vår kundtjänst om saken. Om du som vår kund förbjuder användningen av din information för direktmarknadsföring kommer vi att skicka enbart sådana meddelanden som behövs för att hantera kundrelationen.
Rätt att invända mot behandlingFörutsatt att vi behandlar dina personuppgifter för allmänt intresse eller för vårt legitima intresse, så har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter till den del det inte finns någon väsentlig en anledning som skulle åsidosätta dina rättigheter eller behandling är inte nödvändig för att hantera ett rättsligt krav. Observera att i den här situationen kan vi förmodligen inte längre betjäna dig
Rätt att begränsa behandling
I vissa situationer har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Om du till exempel tycker att informationen är fel, kan vi begränsa behandlingen under den tid uppgifternas riktighetskontroll varar eller om du anser att behandlingen är olaglig och du inte vill att din information ska raderas.
Rätt att få uppgifterna överfördaOm vi har behandlat din information på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal har du rätt att få den information du har tillhandahållit oss i ett maskinläsbart, allmänt använt format så att informationen kan överföras till en annan tjänsteleverantör, om det är tekniskt möjligt.
Rätt att invända mot automatisk behandling och profileringVi utför inte profilering baserad på de registrerades personliga egenskaper eller behandling av information som leder till automatiskt beslutsfattande.

12. Hur kan jag utöva mina rättigheter?

Du kan utöva dina rättigheter som beskrivs ovan genom att kontakta oss, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Ytterligare kontaktuppgifter finns i slutet av detta dokument. Var beredd på att du kan behöva styrka din identitet om din kontaktförfrågan avser behandlingen av dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen kräver att den person som begär personuppgifterna kan identifieras. Till följd av detta utlämnar vi inte personuppgifter per telefon. För utlämnandet måste begärandens kontaktuppgifter överensstämma med uppgifterna i vårt register.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig kan du även lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Du hittar kontaktuppgifterna för dataskyddsombudet på dennes webbplats.

13. Kan denna integritetspolicy uppdateras?

Vi kommer att uppdatera innehållet i denna integritetspolicy när vårt företag utvecklas och/eller lagstiftningen ändras, så vi ber dig att besöka den här sidan då och då. Du hittar det senaste uppdateringsdatumet för denna integritetspolicy i slutet av detta dokument. Betydande ändringar i integritetspolicyn kommer att meddelas de registrerade i samband med uppdateringen av villkoren.

14. Hur kan jag kontakta er avseende dataskyddsfrågor?

Det enklaste sättet att kontakta oss är att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]
Dataskyddsförordningen kräver att den person som begär personuppgifterna kan identifieras. Till följd av detta utlämnar vi inte personuppgifter per telefon. För utlämnandet måste begärandens kontaktuppgifter överensstämma med uppgifterna i vårt register.

Dataregisteransvarig
Kymin Palokärki
Järnstigen 8
07310 Sannäs
Finland
tel: +358 10 3212 860
[email protected]

Dataskyddsbeskrivningen i kraft fr.o.m. 25.5.2018. Uppdaterad 12.3.2020

Om ossDin kundvagn är tom

Leveransvillkor


Allmänt

Kymin Palokärki bibehåller rätten att ända på dessa leveransvillkor utan förhandsanmälan genom att publicera de uppdaterade leveransvillkoren. Därför borde du alltid bekanta dig med leveransvillkoren före varje beställning.

Produkterna säljs av Uustaas Ab / Kymin Palokärki (VAT-nr: FI21231094). Alla priser angivna i vår nätbutik inkluderar mervärdesomsättningsskatten för Finland. Vi behåller rätten till prisändringar. Priser och eventuella kampanjer och rabatter kan ändras utan förhandsinformation. 

1. Beställning

Produkter beställs via nätbutiken. Lägg önskade produkter i varukorgen och gå till kassan, där man väljer leveransadress, leveransmetod och betalningssätt. Efter lyckat köp registreras beställningen i Kymin Palokärkis system, och du får omedelbart ett meddelande om beställningen på skärmen och per e-post.

Butikens valuta är Euro. Produkternas priser inkluderar mervärdesomsättningsskatten för Finland (moms 24 %).

Butikens valuta kan bytas i övre kanten av sidan. Debittering av kreditkort och ev. fakturering sker oberoende av vald valuta i Euro.

Företagskunder kan vid kassan efter verifiering av företagets VAT-nummer beställa produkter enligt momsfri gemenskapsintern försäljning. Produkterna säljs av Uustaas Ab / Kymin Palokärki (VAT-nr: FI21231094).

Vi behåller rätten till prisändringar.

2. Registrering som kund

Det är frivilligt att registrera sig som kund, och det går bra att beställa produkter utan registrering. Ifall du väljer att registrera dig som kund, ser du din beställningshistoria. Du kan också beställa nyhetsbrev i vilka vi berättar om produktnyheter och olika kampanjer.

Företagskunder kan efter registrering och verifiering av företagets VAT-nummer beställa produkter enligt momsfri gemenskapsintern försäljning.

Vi skickar inte reklam till våra kunder utan skilt samtycke.

Vår företagsnätbutik kräver registrering som kund och öppnandet av ett företagskonto.

3. Betalningssätt

3.1 Betalning i nätbutiken, Paytrail

Betalning av beställningar kan göras med följande betalningssätt.

 • Nätbank: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Säästöpankki, Oma Säästöpankki, POP Pankki, Aktia, Handelsbanken, Ålandsbanken och S-Pankki
 • Kortbetalning: Visa, Mastercard och American Express
 • Mobilbetalning: MobilePay, Pivo, och Apple Pay

Betalningsförmedlingstjänsten utförs av och som leverantör står Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Vid betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med Kymin Palokärki kundservice.

Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
www.paytrail.com

3.2 Faktura för registrerade företagskunder

Faktureringskonto kan öppnas för Finska företag (Ab, Kb, andelslag, handelsbolag), kommuner eller samfund (förening, stitelse), varefter det är möjligt att beställa produkter via vår nätbutik mot faktura. Registrera företaget först som kund, och meddela om önskan om faktureringsmöjlighet. Positivt kreditbeslut förutsätts för leverans mot faktura.

Efter kreditbeslut kan du logga in dig i butiken och välja faktura som betalningsalternativ vid kassan.

Positivt kreditbeslut förutsätts för leverans med faktura. En faktureringsavgift på 5 EUR tillkommer. Fakturan har en betalningstid på 10 dagar och förseningsränta på 12 %.

4. Leverans av beställningar

Vi levererar varor med olika leveranssätt. Leveransalternativ och priser för olika leveranssätt syns vid kassan före orderbekräftelse.

Varje leverans får en uppföljningskod som kan användas för att följa leveransens gång på transportbolagets uppföljningstjänst.

Beställningarna levereras till närmaste avhämtningsplats.

Vi kan vid ev. kampanjer erbjuda gratis leveranser för något leveranssätt. Gratis leveranser är inte möjlig för alla leveranssätt, då leveranssätten begränsas av beställningens innehåll, tyngd och kollimängd.

5. Leveranstider

Behandlingstiden för beställningar är 2-5 vardagar. När beställningen lämnat vårt lager, kommer den fram i allmänhet i 1-3 vardagar till Finland (3-10 vardagar till Sverige). Transporttiden beror på valt leveranssätt.

Kymin Palokärki ansvarar inte för dröjsmål som beror på mållandets tjänstemannaåtgärder eller tullen. Kymin Palokärki kan inteheller inverka på logistikföretagens leveranstider.

Ifall någon produkt inte finns tillgänglig i vårt lager, blir beställningen och vänta tills vi igen fått produkten i vårt lager. Vi meddelar alltid om beställningen blir och vänta en längre tid.

6. Leveranskostnader

Leveransens pris beror på det valda leveranssättet, leveransens vikt samt om leveransen innehåller farliga ämnen som kräver ADR-hantering.

Du ser de olika möjliga leveransmetoderna och deras priser vid kassan, och kan välja det lämpligaste leveranssättet före du betalar beställningen.

7. Retur, avbeställning och återbetalning

 • Som privatkund har du rätt att returnera din beställning eller en del av den inom 14 dagar från att du mottagit beställningen. Kom ihåg att produkten måste vara oanvänd och i ursprungligt skick.
 • Returrätt gäller inte företagskunder.
 • Kunden ansvarar för returneringskostnaderna.
 • Returneringsrätten gäller inte varor som tillverkats enligt beställning (t.ex. kulörbrytning av färger), eller varor som beställts enkom för kunden.
 • Ifall du fick en trasig eller felaktig produkt, ber vi om ursäkt för detta! Kontakta då genast vår kundservice per e-post på adressen [email protected] eller per telefon +358 10 321 2860 (mån-fre 9-16 finsk tid).

7.1 Vill du returnera produkter?

Om du vill returnera produkter har du som privatkund rätt att göra det inom 14 dagar från att du mottagit beställningen. Returneringsrätten berör inte företagskunder.

Kontakta alltid vår kundservice inom 14 dagar från mottagandet av beställningen om du ämnar returnera den eller en del av den.

Observera att produkter som returneras bör vara oanvända och i försäljningsskick. Detta betyder att du t.ex. inte får öppna och pröva färgburkar eller bryta sigillet på pigmentförpackningar.

OBS: Produkter som är tllverkade enligt beställning (t.ex. kulörbrytningar) saknar returrätt.

7.2 Oavhämtad leverans

Utebliven avhämtning av leverans räknas inte som avbeställning, och vi erbjuder inte gratis returneringar. En oavhämtad leverans som returneras till oss, returneras den betalda summan subtraherad med returkostnaderna och en hanteringsavgift på 7,50 €.

7.3 Avbeställning

Om vi inte ännu hunnit skicka eller tillverka din beställning kan du avbeställa genom att kontakta vår kundservice.

Om du redan tagit emot beställningen, har du som privatkund rätt att avbeställa ordern inom 14 dagar räknat från mottagandet. Du bör alltid kontakta vår kundservice om du väljer att använda din rätt att ångra din beställning. Avbeställnmingsrätten berör inte företagskunder.

Observera att det att du inte hämtar beställningen från avhämtningsplatsen för leveranssättet räknas inte som avbeställning.

OBS: Produkter som är specialtillverkade för kunden (t.ex. färgbrytningar) kan inte bli avbeställda om tillverkningen av dem har påbörjats, eller om deras beställning från tillverkaren har bekräftats

7.4 Kunden ansvarar för returneringskostnaderna

Vi erbjuder inte gratis returneringar. Du kan returnera beställningen eller en del av den på din egen bekostnad. Notera, att vissa målfärger och lösningsmedel räknas som farligt gods och kräver därför specialhantering, och alla transportbolag tar inte emot dem.

7.5 Fick du fel produkt eller var produkten felaktig?

Vi ber om ursäkt! Meddela vår kundservice så fort som möjligt om vad som hänt så att vi kan komma överens om returnering och ersättning med ny produkt. Vi ersätter vårt fel genom att skicka en ny produkt så snart som möjligt. Om detta inte är möjligt, återbetalar vi beställningen.

7.6 Var leveransen skadad?

Vi ber om ursäkt! Vi packar beställningarna så noggrannt som möjligt, men ibland skadas de trots allt på grund av ovarsam hantering.

Kontrollera alltid leveransen då du tar emot den. I fall yttre skador synns, kräv en anteckning om detta på fraktsedeln. Kontakta sedan vår kundservice för att komma överens om leverans för ersättande produkter.

7.7 Återbetalning

Vi återbetalar returnerade produkter inom 14 dagar från att vi mottagit retursändelsen. Om endast en del av beställningens produkter returneras, återbetalar vi motsvarande del av leveranskostnaderna.

Återbetalning sker med det betalningssätt som användts vid det ursprungliga uppköpet.

7.7 Returneringsinstruktioner

Kontakta alltid vår kundservice inom 14 dagar från mottagandet av beställningen om du ämnar returnera beställningen eller en del av den.

Packa produkterna så väl som möjligt för att undvika skador vid leverans. Fyll i returneringsblanketten som kan skrivas ut via leveransbekräftelsen du fick via e-post, och skicka den till oss tillsammans med de produkter som returneras.

Returadress:

Kymin Palokärki
Järnstigen 8
07310 Borgå
Finland

Observera att produkterna bör vara oanvända och i försäljningsskick. Om produkterna är använda eller öppnade (färgburken är öppnad eller sigillet på förpackningen är bruten) accepterar vi inte returen och ger ingen återbetalning.

OBS!

Du kan alltid kontakta vår kundservice med dina frågor!

Presentkort som använts för ditt inköp.